Jedyną strategią dziedziczenia wspieraną domyślnie przez Rails jest Single Table Inheritance. Strategia ta zakłada, że dla całej hierarchii dziedziczenia tworzona jest jedna tabela agregująca wszystkie atrybuty wszystkich modeli wchodzących w skład tej hierarchii. Czasami jednak nie chcemy modelować dziedziczenia, albo posiadać takiej super tabeli a chcemy korzystać z polimorficznego zachowania naszych modeli. Do tego celu posłuży nam mechanizm Polymorphic Associations.

Polymorphic Associations

Polimorfizm to paradygmat programowania obiektowego zakładający przeniesienie interfejsu obiektu na wyższy poziom abstrakcji i możliwą podmianę jego implementacji. Daje to efekt taki, że różne obiekty w tym samym miejscu będą zachowywały się inaczej. Polimorfizm w odniesieniu do obiektów oznacza, że dany obiekt może być inaczej traktowany w zależności od kontekstu, natomiast w odniesieniu do metod polimorfizm może oznaczać możliwość wywołania tej samej metody z innymi argumentami.

W Rails polimorficzne asocjacje są sposobem deklarowania relacji do obiektów dzielących wspólny interfejs, ale mających różne typy i implementacje. Załóżmy, że nasza aplikacja służy do odtwarzania różnego rodzaju utworów muzycznych albo wideo. Oczywiście moglibyśmy skorzystać tutaj z STI, ale załóżmy, że z jakiejś przyczyny nie chcielibyśmy tego robić. Nasz model mógłby zatem wyglądać tak:

class Music < ActiveRecord::Base

 def play
  puts content
 end

end
class Video < ActiveRecord::Base

 def play
  puts content
 end

end

Oba modele dzielą wspólny interfejs i obsługują komunikat play. Potrzebujemy jeszcze modelu, który będzie spinał wszystkie rodzaje utworów w jedną kolekcję:

class Media < ActiveRecord::Base
end

Teraz moglibyśmy utworzyć tabele videos, musics oraz medias i zamodelować relacje tak:

class Music < ActiveRecord::Base

 has_one :media

 def play
  puts content
 end

end
class Video < ActiveRecord::Base

 has_one :media

 def play
  puts content
 end

end

Jednakże takie deklaracje nie działałyby tak jak byśmy sobie tego życzyli. Dyrektywa has_one w modelach oznacza, że tabela medias posiadałaby klucze obce do tabel musics oraz videos a to niewiele ma wspólnego z polimorfizmem. My chcemy posiadać jeden atrybut, czyli de facto jedną relację.

Sztuczka z polymorphic associations polega na tym, że w tabeli spinającej modele tworzymy jedną relację (polimorficzną), a relację tę reprezentujemy za pomocą dwóch kolumn. Jedna kolumna reprezentuje klucz obcy do innej tabeli, a druga kolumna określa typ obiektu wskazywanego przez klucz obcy. Zatem jeżeli w naszym modelu Media relację nazwiemy resource potrzebować będziemy kolumn resource_id (stanowiącej klucz obcy relacji), oraz resource_type (określający typ).

Zadeklarujmy najpierw relację w naszym modelu:

class Media < ActiveRecord::Base

 belongs_to :resource, :polymorphic => true

end

Dyrektywa belongs_to określa nam, że w tabeli medias znajduje się klucz obcy relacji, natomiast parametr :polymorphic => true deklaruje nam, że relacja jest polimorficzna i niema nigdzie modelu Resource. Potrzebujemy jeszcze odpowiednio zmodyfikować nasze modele Music oraz Video tak aby wiedziały one, że klucz obcy będzie reprezentowany przez resource_id a nie przez music_id czy video_id:

class Music < ActiveRecord::Base

 has_one :media, :as => :resource

 def play
  puts content
 end

end
class Video < ActiveRecord::Base

 has_one :media, :as => :resource

 def play
  puts content
 end

end

Pozostaje nam jeszcze zadeklarować migracje tworzące tabele dla naszych modeli:

create_table :musics do |t|
 t.string :content

 t.timestamps
end
create_table :videos do |t|
 t.string :content

 t.timestamps
end
create_table :medias do |t|
 # kolumny wspólne
 t.string :title

 # kolumny wymagane przez polimorphic associations
 t.integer :resource_id
 t.string :resource_type

 t.timestamps
end

Zauważmy, że wspólne atrybuty możemy przenieść do modelu spinającego, który będzie pełnił rolę swoistej klasy bazowej, jednakże bez dziedziczenia. Deklarujemy także wymagane kolumny.

Po odpaleniu migracji możemy przejść do przetestowania naszego modelu:

>> music = Music.new(:content => "some music data...")
=> #<Music id: nil, content: "some music data...", created_at: nil, updated_at: nil>
>> media = Media.new(:title => "Music One")
=> #<Media id: nil, title: "Music One", resource_id: nil, resource_type: nil, created_at: nil, updated_at: nil>
>> media.resource = music
=> #<Music id: nil, content: "some music data...", created_at: nil, updated_at: nil>
>> media.save!
=> true
>> video = Video.new(:content => "some video data...")
=> #<Video id: nil, content: "some video data...", created_at: nil, updated_at: nil>
>> media = Media.new(:title => "Video One")
=> #<Media id: nil, title: "Video One", resource_id: nil, resource_type: nil, created_at: nil, updated_at: nil>
>> media.resource = video
=> #<Video id: nil, content: "some video data...", created_at: nil, updated_at: nil>
>> media.save!
=> true
>> Media.all
=> [#<Media id: 2, title: "Music One", resource_id: 2, resource_type: "Music", created_at: "2010-03-19 11:56:16", updated_at: "2010-03-19 11:56:16">, #<Media id: 3, title: "Video One", resource_id: 1, resource_type: "Video", created_at: "2010-03-19 11:56:40", updated_at: "2010-03-19 11:56:40">]

A teraz test polimorfizmu:

>> Media.all.each { |m| puts "Playing: #{m.title}: #{m.resource.content}" }
Playing: Music One: some music data...
Playing: Video One: some video data...

Działa, mamy polimorficzne zachowanie w naszych relacjach bez użycia dziedziczenia.

Podsumowanie

Technika polymorphic associations pozwala nam na modelowanie polimorficznych zachowań relacji bez użycia dziedziczenia. Jest to technika nieco bardziej skomplikowana niż STI, ale pozbawiona wad tej drugiej. W pewnym momencie prostota STI staje się jej wadą (kiedy nasza super tabela rozrasta się za bardzo), stąd warto zastanowić się nad alternatywnym rozwiązaniem.

Podobnie jak z STI zanim zdecydujemy się na polimorficzne asocjacje musimy zastanowić się czy jest nam to niezbędne, czy nie wystarczy nam zwyczajna agregacja. Jednak zastosowanie tej techniki nie wiąże nam tak ściśle klas jak STI ponieważ nie używamy tutaj dziedziczenia.