Frameworki ORM takie jak Hibernate czy ActiveRecord pozwalają nam w dość naturalny sposób przechodzić pomiędzy zależnościami modeli (encji). Wystarczy po kropce dodać nazwę atrybutu i gotowe. Niestety takie podejście kończy się tym, że wywołania kolejnych zależności ciągną się w nieskończoność:

user.profile.address.city.zip_code

Takie konstrukty nazywamy z angielska train wreck. Nie jest to dobre podejście z punktu widzenia programowania obiektowego, gdyż ujawnia zbyt dużą ilość informacji na temat wewnętrznej implementacji obiektu. Po co nam informacja w jaki sposób klasa przechowuje kody pocztowe?

Aby ulepszyć naszą klasę i poprawić jej hermetyzację musimy skorzystać z mechanizmu delegacji. Moglibyśmy w modelu User utworzyć metodę delegującą wywołanie metody zip_code do modelu Profile:

class User < ActiveRecord::Base

 has_one :profile

 def zip_code
  self.profile.zip_code
 end

end

W modelu Profile zdefiniowalibyśmy delegację do Address a dalej do City. W każdym z tych modeli (poza City) musimy utworzyć metodę delegująca, aby ostatecznie dobrać się do kodu pocztowego. Dzięki mechanizmowi delegacji zamiast wcześniejszego łańcuszka możemy wykonać:

user.zip_code

W tym momencie wewnętrzna implementacja klasy User jest przed nami ukryta.

Jak się jednak okazuje framework Rails daje nam inny, bardziej deklaratywny sposób definiowania delegacji.

Dyrektywa delegate

Dyrektywa delegate pozwala nam zadeklarować delegację, bez potrzeby tworzenia faktycznej metody:

class User < ActiveRecord::Base

 has_one :profile
 delegate :zip_code, :to => :profile

end

Dzięki temu nie tylko zaoszczędziliśmy nieco linii kodu i parę klepnięć w klawiaturę, ale i definicja naszej klasy staje się czytelniejsza, ponieważ nie zaśmiecamy jej metodami nie do końca biznesowymi. Poza tym taka deklaracja jawnie mówi nam, że chcemy delegować komunikat. Deklaratywność ta przydaje nam się, jeżeli chcemy dodać delegację kolejnego komunikatu. Po prostu dodajemy go do listy:

class User < ActiveRecord::Base

 has_one :profile
 delegate :zip_code, :zip_code=, :to => :profile

end

Zamiast tworzyć dwie metody deklarujemy delegacje w jednym wyrażeniu. Co ciekawe, możemy nawet pominąć konieczność powtarzania delegacji w kolejnych klasach i od razu zadeklarować delegację z modelu User do City:

class User < ActiveRecord::Base

 has_one :profile
 delegate :zip_code, :zip_code=, :to => 'profile.address.city'

end

Niestety to podejście pozostawia nam train wrecka i wywleka wewnętrzną implementację modelu Profile na wierzch, stąd nie polecam tego podejścia.

To jeszcze nie koniec. Załóżmy, że nasz model User posiada atrybut name i taki sam atrybut posiada model City. Co jeżeli chcielibyśmy delegować pobieranie nazwy miasta w postaci komunikaty city_name? Rails udostępnia nam taką możliwość:

class User < ActiveRecord::Base

 has_one :profile
 delegate :zip_code, :zip_code=, :to => :profile
 delegate :name, :to => :profile, :prefix => :city

end

Jest tutaj pewna subtelna pułapka. Mianowicie o ile zadeklarowaliśmy, że komunikat city_name ma być delegowany do modelu Profile (a dalej aż do City), to komunikat wysłany do tego modelu będzie bez prefiksu, czyli name. Oznacza to, że nasz model pośredniczący Profile musi delegować komunikat name bez prefiksu city_:

class Profile < ActiveRecord::Base

 has_one :address
 belongs_to :user
 delegate :zip_code, :zip_code=, :to => :address
 delegate :name, :to => :address

end

Podobna sytuacja jest w modelu Address. Co ważne ani Profile ani Address nie mogą definiować metody name, gdyż ta metoda zostanie wywołana zamiast oddelegowania do kolejnego modelu.

Podsumowanie

Poprawna enkapsulacja, czyli hermetyczne odseparowanie implementacji klasy od świata zewnętrznego pozwala nam tworzyć kod, w którym klasy są luźniej powiązane i zmiany w nich nie niszczą innych części systemu. Delegacja pełni bardzo ważną rolę w zapewnianiu poprawnej hermetyzacji. Framework Rails pozwala nam w bardziej deklaratywny sposób zarządzać delegacjami. Nie musimy tworzyć żadnych metod, a w czytelny sposób deklarujemy, iż chcemy delegować wywołanie danego komunikatu do kolejnego obiektu.